Respublikos g. 94, LT-42136, Rokiškis Tel. (8 458) 71 233, faks. (8 458) 71 420. Įstaigos kodas 188772248
 

NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ STEBĖSENA

Spausdinti

 

 

Kultūros paveldo STEBĖSENA

 

 

Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų stebėsena vykdoma pagal Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 3 punktą. 

Ne­kil­no­ja­mo­jo kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tų ste­bė­se­ną su­da­ro:

  • ·  kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tų pe­ri­odi­nė ap­žiū­ra, ste­bint būk­lę, jos ki­ti­mą ir kitimą lemiančias priežastis;
  • ·  kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tų pe­ri­odi­nis būk­lės ir jos ki­ti­mo fik­sa­vi­mas;
  • ·  kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tų ir jų te­ri­to­ri­jų ver­tin­gą­sias sa­vy­bes nai­ki­nan­čių ar ža­lo­jan­čių bei kitaip objektų būklę įtakojančio po­vei­kio ver­ti­ni­mas;
  • · 

Sa­vi­val­dy­bės pa­vel­do­sau­gos specialistas ne re­čiau kaip kar­tą per penkerius me­tus, va­do­vau­da­masis Kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tų ar vie­to­vių ap­žiū­ros, būk­lės fik­sa­vi­mo ir ty­ri­mo at­li­ki­mo už­tik­ri­ni­mo tai­syk­lė­mis bei Kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­to būk­lės tik­ri­ni­mo tai­syk­lė­mis, ap­žiū­ri valstybės saugomą kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tą ir fik­suo­ja jo būk­lę, kau­pia su tuo su­si­ju­sią in­for­ma­ci­ją ir tei­kia ją de­par­ta­men­tui.

Fik­sa­vi­mo me­tu nu­sta­to­mas kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­to  būklės ki­ti­mas (objekto fizinė būklė, objekto nustatytųjų vertingųjų savybių būklė ir objekto aplinkos būklė ly­gi­na­mos su ankstesnių apžiūrų metu bei nekilnojamosios kultūros vertybės pase užfiksuotomis būklėmis)

Kultūros paveldo vertybių paieškos sistema - http://kvr.kpd.lt/#/

 

Institucijos susijusios su paveldosauga:

Rokiškio rajono paveldosaugos komisija

Kultūros ministerija

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos 

Kultūros paveldo centras

 

 

ROKIŠKIO RAJONO VALSTYBĖS SAUGOMO NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ STEBĖSENOS PLANAS 2012-2019 M.

 

Eil.Nr.

Kultūros paveldo objekto pavadinimas

Adresas

Unikalus kodas

Stebėsenos data

 

2012 m.

 

 

 

1.

Šv. Kazimiero bažnyčios statinių kompleksas

Kamajų mstl. Kamajų sen.

30582

2012-I pusm.

2.

Rokiškio dvaro sodyba, statinių kompleksas

Tyzenhauzų g.5, Rokiškio m.

1010

2012-I pusm.

3.

Salų buvusio dvaro sodyba, statinių kompleksas

Salų mstl.Kamajų sen.

575

2012-I pusm.

4.

Salų šv.Kryžiaus bažnyčia

Salų mstl.Kamajų sen.

23457

2012-I pusm.

5.

Moškėnų Laukupėnų piliakalnis su gyvenviete

 

Moškėnų k. Rokiškio kaim.sen.

23848

2012-II pusm.

6.

Šv. Mergelės Marijos bažnyčios varpinė ir šventoriaus vartai

Ragelių k. Jūžintų sen.

1593

2012-II pusm.

7.

Alekso Gedvilos kapas 

Obelių m. kapinės

24676

2012-II pusm.

8.

Lietuvos karių kapai

Aleksandravėlės mstl.kapinės Obelių sen.

24600

2012-II pusm.

9.

Apušoto vokiečių karių kapinės

Jūžintų g.Rokiškio m.

21764

 

2012-II pusm.

10.

Obelių šilo mūšio vieta

Mažeikių miškas, 40 kv. Obelių girininkija, Obelių sen.

28179

 

2012-II pusm.

11.

Obelių m.žydų senosios kapinės

Obelių priemiestis, Obelių sen.

20757

2012-II pusm.

12.

Rezistentų kapai

 

Bajorų k. Rokiškio kaim.sen

28174

 

2012-II pusm.

13.

Lietuvos karių kapai

Laukupio g. Rokiškio m.

24598

2012-II pusm.

14.

Serapiniškio žydų senosios kapinės

 

Rokiškio kaim. sen

20759

2012-II pusm.

15.

Lietuvos karių kapai

Tumasonių k., Obelių sen

24599

2012-II pusm.

16.

Kraštų buv.dvaro sodyba  

Kraštų k. Obelių sen 

560 

2012-II pusm.

 

2013 m.

 

 

 

1.

Bobriškių sentikių cerkvė 

Bobriškio k. Kriaunų sen.

30760 

2013-I pusm.

2.

Bagdoniškio dvaro sodyba  

Bagdoniškio k.Kraiunų sen.

552

2013-I pusm.

3.

Punktas, F.Struvės dienovidinio, geodezijos matavimų

Gireišių k. Panemunėlio sen 

30655

2013-I pusm.

4.

Antkapinis paminklas 

 

Taraldžių k. kapinės, Kamajų sen

13547

2013-I pusm.

5.

Antkapinis paminklas

Taraldžių k. kapinės, Kamajų sen

20278

2013-II pusm.

6.

Čedasų šv.Petro ir Povilo bažnyčia 

 

Čedasų mstl, Rokiškio r.

16052

2013-II pusm.

7.

Kamajų miestelio istorinė dalis

Kamajų miestelis, Rokiškio r.

17088

2013-II pusm.

8.

Rokiškio miesto istorinė dalis 

 

Rokiškio m.

17102

2013-II pusm.

9.

Žiobiškio Šv.Mykolo arkangelo bažnyčia

Žiobiškio k. Rokiškio kaim.sen.

16054

2013-II pusm.

10.

Kapas, Nežinomo Lietuvos kario kapas

Gediškių k. Pakapinės kapinės Obelių sen

30747

2013-II pusm.

11.

Spirito varykla

 

Stoties g.7, Obelių m..

15988

 

2013-II pusm.

12.

Mikniūnų akmuo, vad.Džiugavu, Velnio akmeniu

Mikniūnų   k. Kamajų sen.

21072

2013-II pusm.

13.

Ignotiškio akmuo vad. ,,Ožakmeniu“ 

Ignotiškio k. Rokiškio kaim. sen

5630

2013-II pusm.

14.

Akmuo su ,,Velnio, Dievo, Angelo pėdomis“

Pakriaunio k.Kriaunų sen.

5623

2013-II pusm.

15.

Pasausiškio palivarko sodybos fragmentai

Pasausiškio k. Obelių sen. 

568

2013-II pusm.

16.

Sidariškio akmuo,   vad. ,,Velnio duknomis“

 

Girelės k.Jūžintų sen.

5609

2013-II pusm.

17.

Akmuo su ,,Dievo pėda“

 

Tumasonių k.Obelių sen.

5627

2013-II pusm.

 

2014 m.

 

 

 

1.

Duokiškio šv.Onos bažnyčios kompleksas

Duokiškio mstl. Kamajų sen.

30587

2014-I pusm.

2.

Antano Strazdo-Strazdelio Drazdausko kapas

Kamajų mstl. kamajų sen.

10546

2014-I pusm.

3.

Alksnių piliakalnis

Alksnių k. Juodupės sen

5602

2014-I pusm.

4.

 

Kazio Šešelgio sodyba

Žeimių k.Kamajų sen.

28211

2014-I pusm.

5.

Kurkliečių mūšio vieta 

Kurkliečių k.Kamajų sen.

25033

2014-I pusm.

6.

Stogastulpis dviaukštis su ornamentuotu kryželiu ir nukryžiuotuoju

Degsnių k. Rokiškio kaim.sen.

13582

2014-I pusm.

7.

Antkapinis paminklas

 

Roblių k. Panemunėlio sen.

15131

2014-I pusm.

8.

Ilzenbergo dvaro sodyba 

Ilzenbergo k.Juodupės sen.

555

2014-I pusm.

9.

Svirnas 

Audros k.Rokiškio kaim.sen.

1592

2014-I pusm.

10.

Antanašės buvusio dvaro sodyba

Antanašės k.Obelių sen.

550

2014-I pusm.

11.

Gačionių buv. dvaro sodyba

Gačionių k.Jūžintų sen.

554

2014-I pusm.

12.

Kamajų senosios žydų kapinės

 

Kamajų mstl.Kamajų sen.

20760

2014-I pusm.

13.

Petrošiškio buv. dvaro sodyba

Petrošiškio k.Kamajų sen.

569

2014-I pusm.

14.

Tarnavos buv. dvaro sodyba

Tarnavos k.Jūžintų sen.

577

2014-I pusm.

15.

Rudžių akmuo vad.velnio pirtimi

 

Rudžių k.Kamajų sen.

5618

2014-II pusm.

16.

Antkapinis paminklas

Žeimių k.Kamajų sen.

13549

2014-II pusm.

17.

Vaineikių pilkapynas

 

Vaineikių k.Kamajų sen.

5619

2014-II pusm.

18.

Juodonių piliakalnis

Juodonių k. Kamajų sen.

23837

2014-II pusm.

19.

Rudžių piliakalnis su gyvenviete

Rudžių k.Kamajų sen.

23850

2014-II pusm.

20.

Lietuvos partizanų kapas

Kamajų k.Kamajų sen.

4688

2014-II pusm.

21.

Mielėnų piliakalnio piliakalnis

Mielėnų k.Kriaunų sen.

5622

2014-II pusm.

22.

Koplytėlė su Jono Nepomuko skulptūra

Audros k.Rokiškio kaim.sen.

14899

2014-II pusm.

23.

Kraštų buv.dvaro sodyba

Kraštų k.Obelių sen.

560

2014-II pusm.

24.

Lietuvos karių Juozo Ruškevičiaus ir Petro Garkausko kapas

Bagdoniškio k.Kriaunų sen.

24597

2014-II pusm.

25.

Sidabrinės piliakalnis, vad.Sidabrine

Valiūniškio k.Juodupės sen.

21073

2014-II pusm.

 

2015 m.

 

 

 

1.

Kurkliečių mūšio vieta,

Kurkliečių k.Kamajų sen.

25033

2015-I pusm.

2.

Stasiūnų piliakalnis su gyvenviete

Stasiūnų k.Obelių sen

5634

2015-I pusm.

3.

Alsetos, vad.Koplyčkalniu piliakalnis

Alsetos k.Panemunėlio sen.

5636

2015-I pusm.

4.

Baušiškių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis

Baušiškių k.Kamajų sen.

5612

2015-I pusm.

5.

Brizgių senovės gyvenvietė

Brizgių k.Juodupės sen.

2512

2015-I pusm.

6.

Čedasų senovės gyvenvietė

Čedasų k.Rokiškio kaim.sen.l

2511

2015-I pusm.

7.

Dauliūnų piliakalnis

Dauliūnų k.Jūžintų sen.

5606

2015-I pusm.

8.

Duokiškio malūnas

Duokiškio mstl.Kamajų sen.

22041

2015-II pusm.

9.

Kalnas vad. Grumbinų kalnu

Grumbinų k.Jūžintų sen.

21070

2015-II pusm.

10.

Gudiškio piliakalnis

Gudiškio vs.Juodupės sen.

5614

2015-II pusm.

11.

Senkapis su VI-VII ir X m.e.a. kp., vad. Aukso kalneliu

Indriūnų k. Kazliškio sen.

5637

2015-II pusm.

12.

Junkūnų piliakalnis

Junkūnų k.Obelių sen.

5631

2015-II pusm.

13.

Petrešiūnų piliakalnis su gyvenviete

Petrešiūnų k.Kriaunų sen.

23839

2015-II pusm.

14.

Lukštų piliakalnis su gyvenvietė

Lukštų k.Juodupės sen.

23841

2015-II pusm.

15.

Obelių m.žydų senosios kapinės

Obelių priem.Obelių sen.

20757

2015-II pusm.

16.

Onuškio mstl.žydų senosios kapinės

Onuškio k.Juodupės sen.

20756

2015-II pusm.

17.

Papilių piliakalnis su gyvenviete

Papilių k.Obelių sen.

23843

2015-II pusm.

18.

Radišių (Kubiliškių) pilkapiai

Kubiliškių miškas Jūžintų sen.

16373

2015-II pusm.

19.

Radžionių piliakalnis

Radžionių k.Kamajų sen.

5617

2015-II pusm.

20.

Rokiškio miesto istorinė dalis

Rokiškio m.

17102

2015-II pusm.

21.

Skeirių pilkapis (Raganos kapčius)

Skeirių k. Jūžintų sen.

5610

2015-II pusm.

22.

Skeirių pilkapis II

Skeirių k.Jūžintų sen.

16374

2015-II pusm.

 

2016 m.

 

 

 

1.

Kalnočių piliakalnis

Kalnočių k.Obelių sen.

5632

2016-I pusm.

2.

Aleksandravėlės bažnyčios statinių ansamblis

Aleksandravėlės k. Obelių sen.

1590

2016-I pusm.

3.

Dumblynės senovės gyvenvietė

Dumblynės k.Jūžintų sen.

30327

2016-I pusm.

4.

Skemų dvarvietė vad.Kriukelio kalnu

Skemų k.Rokiškio kaim.sen.

22113

2016-I pusm.

5.

Kalnas vad.Tiltaliamiškiu

Bradesių k.Kriaunų sen.

5620

2016-I pusm.

6.

Pandėlio buvusio dvaro sodybos fragmentai

Parko g. Pandėlio m.

565

2016-I pusm.

7.

Sovietinio teroro aukų kapai

Juodupės mstl. senosios kapinės P.Cvirkos g.

17022

2016-II pusm.

8.

K.Šešelgio sodyba

Žeimių k., Kamajų sen.

28211

2016-II pusm.

9.

Pastatas

Kauno g.7, Rokiškio m.

16050

2016-II pusm.

10.

Šv.apašt. Petro ir Povilo bažnyčia

Čedasai, Rokiškio kaim.sen.

16052

2016-II pusm.

11.

Salų dvaro sodybos prievaizdo namas

Kaštonų g.15, Salų mstl. Kamajų sen.

23449

2016-II pusm.

12.

Salų dvaro sodybos tvartas

Kaštonų g.27, Salų mstl. Kamajų sen.

23455

2016-II pusm.

 

2017 m.

 

 

 

1.

Sodyba

Šikšnių k., Juodupės sen.

16053

2017-I pusm.

2.

Sodyba

Žeimių k.6, Kamajų sen.

28211

2017-I pusm.

3.

Obelių šilo mūšio vieta

 

28179

2017-I pusm.

4.

Pandėlio dvaro sodyba su priklausiniais

Pandėlio m..

565

2017-I pusm.

5.

Panemunio dvaro rūmai

Panemunio mstl., Pandėlio sen.

1591

2017-I pusm.

6.

Onuškio dvaro sodyba su 9 priklausiniais

Komarų g. Skuomantų k. Juodupės sen.

15989

2017-I pusm.

7.

Šv. arkang. Mykolo bažnyčios kompleksas

A. Degsnio g. Onuškio mstl., Juodupės sen.

1586

2017-I pusm.

8.

Aukštadvario buv. dvaro sodyba su priklausiniais

Aukštadvario k. Pandėlio sen.

551

2017-II pusm.

9.

Antanašės buv. dvaro nsodyba

Antanašės k., Obelių sen.

550

2017-II pusm.

10.

Ilzenbergo dvaro sodyba su 8 priklausiniais

Ilzenbergo k., Juodupės sen.

555

2017-II pusm.

11.

Antrojo pasaul. Karo sovietų sąjungos karių palaidojimo vieta

Dariaus ir Girėno g. , Obelių m.

11139

2017-II pusm.

12.

Rokiškio geto žydų žudynių vieta ir kapai

Bajorų k., Rokiškio kaim.sen.

11154

2017-II pusm.

13.

Salų šv. Kryžiaus bažnyčia

Kaštonų g. 11., Salų mstl.

23457

2017-II pusm.

14.

Salų dvaro sodybos rūmai

Kaštonų g.13., Salų mstl.

1012

2017-II pusm.

15.

Salų parkas

Kaštonų g., Salų mstl.

23459

2017-II pusm.

 

2018 m.

 

 

 

1.

Namas

Nepriklausomybės a. 10, Rokiškio m.

16051

2018-I pusm.

2.

Obelių dvaro sodyba su 2 priklausiniais

Priemiesčio k., Obelių sen.

563

2018-I pusm.

3.

Onuškio dvaro sodyba su 9 priklausiniais

Komarų g. Skuomantų k. Juodupės en.

15989

2018-I pusm.

4.

Petrošiškio dvaro sodyba su 3 priklausiniais

Petrošiškio k. Kamajų sen.

569

2018-I pusm.

5.

Radišių pilkapynas

Radišių k., Jūžintų sen.

16373

2018-I pusm.

6.

Rokiškėlių dvaro sodyba su 2 priklausiniais

Rokiškėlių k., Jūžintų sen.

570

2018-I pusm.

7.

Svirnas

Audros k. Rokiškio k. sen.

1592

2018-I pusm.

8.

Ilzenbergo dvaro sodybos svirnas

Ilzenbergo k., Juodupės sen.

35569

2018-II pusm.

9.

Kamajų žydų sen. kapinės

Liepų g. Kamajų mstl.

20760

2018-II pusm.

10.

Koplytėlė

Audros k., Rokiškio k. sen.

14899

2018-II pusm.

11.

Žiobiškio šv. Mykolo bažnyčia

Žiobiškio k. Rokiškio k. sen.

16054

2018-II pusm.

 

2019 m.

 

 

 

1.

Bobriškio sentikių cerkvė

Bobriškio k. Jūžintų sen.

30760

2019-I pusm.

2.

Juodupės sovietinio teroro aukų kapai

P.Cvirkos g. Juodupės mstl.

17022

2019-I pusm.

3.

Lietuvos karių kapai

Laukupės g. Rokiškio m.

24598

2019-I pusm.

4.

Vokietijos karių kapai, Apušotas

Jūžintų g., Rokiškio m.

21764

2019-I pusm.

5.

Salų dvaro sodybos kompleksas su 12   priklausinių

Kaštonų g. Salų mstl.

575

2019-II pusm.

6.

Gačionių dvaro sodyba

Gačionių k. Jūžintų sen.

554

2019-II pusm.

7.

Pastatas

Nepriklausomybės a. 2, Rokiškio m.

11127

2019-II pusm.

8.

Rokiškio dvaro sodybos kompleksas su 16 priklausinių

Tyzenhauzų g. Rokiškio m.

1010

2019-II pusm.

9.

Prekybos namų pastatas

Nepriklausomybės a. 8, Romiškio m.

1009

2019-II pusm.

 


 

VIETINIO REIKŠMINGUMO KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ SĄRAŠAS, KURIEMS 2016-2018 M. RENGIAMI INDIVIDUALŪS APSAUGOS REGLAMENTAI

Unikalus objekto kodas

Pavadinimas

Adresas

Įregistravimo registre data

Kiti kodai

 

11139

Antrojo pasaulinio karo Sovietų sąjungos karių palaidojimo vieta

Dariaus ir Girėno g., Obeliai, Obelių sen., Rokiškio r. sav.

 

IV541

 

11129

Antrojo pasaulinio karo Sovietų sąjungos karių palaidojimo vieta

Juodupė, Juodupės sen., Rokiškio r. sav.

 

IV531

 

11126

Antrojo pasaulinio karo Sovietų sąjungos karių palaidojimo vieta

Laukupio g., Rokiškis, Rokiškio miesto sen., Rokiškio r. sav.

 

 

 

11132

Antrojo pasaulinio karo Sovietų sąjungos karių palaidojimo vieta

Kamajai, Kamajų sen., Rokiškio r. sav.

 

IV534

 

11150

Antrojo pasaulinio karo Sovietų sąjungos karių palaidojimo vieta

Voverynės k., Panemunėlio sen., Rokiškio r. sav.

 

IV552

 

11146

Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vieta

Parko g. 2, Pandėlys, Pandėlio sen., Rokiškio r. sav.

 

IV548

 

37483

Nemeniūnų kaimo senosios kapinės

Nemeniūnų k., Kamajų sen., Rokiškio r. sav.

2014-10-15

 

 

35454

Kavoliškio dvaro sodybos fragmentų pirmas saldainių fabriko pastatas

Melioratorių g. 10, Kavoliškio k., Rokiškio kaimiškoji sen., Rokiškio r. sav.

1992-04-22

 

 

35455

Kavoliškio dvaro sodybos fragmentų antras saldainių fabriko pastatas

Melioratorių g. 10A, Kavoliškio k., Rokiškio kaimiškoji sen., Rokiškio r. sav.

1992-04-22

 

 

35456

Kavoliškio dvaro sodybos fragmentų tvartas

Durpyno g., Kavoliškio k., Rokiškio kaimiškoji sen., Rokiškio r. sav.

1992-04-22

 

 

558

Kavoliškio dvaro sodybos fragmentai

Melioratorių g. 10, 10A, Kavoliškio k., Rokiškio kaimiškoji sen., Rokiškio r. sav.

1992-04-22

640, 413/2093

 

5608

Sidariškio senosios kapinės

Girelės k., Jūžintų sen., Rokiškio r. sav.

1992-10-16

AR921

 

563

Obelių dvaro sodybos fragmentai

Obelių priemiesčio k. Obelių sen. Rokiškio r.sav.

1992-04-22

645,413/2069

 

35901

Obelių vėjo malūnas

Rokiškio g. 3, Obelių Priemiesčio k., Obelių sen., Rokiškio r. sav.

2012-11-13

 

 

36185

Obelių dvaro sodybos fragmentų arklidė

Parko g. 11, Obelių Priemiesčio k., Obelių sen., Rokiškio r. sav.

1992-04-22

 

 

36186

Obelių dvaro sodybos fragmentų kumetynas

Parko g. 11, Obelių Priemiesčio k., Obelių sen., Rokiškio r. sav.

1992-04-22

 

 

13549

Antkapinis paminklas

Žeimių k., Kamajų sen., Rokiškio r. sav.

 

DV2402

 

957

Pastatas

Respublikos g. 8, Rokiškis, Rokiškio miesto sen., Rokiškio r. sav.

 

1008, 413/2066

 

2280

Pastatas

Nepriklausomybės a. 25, Rokiškis, Rokiškio miesto sen., Rokiškio r. sav.

 

1238, 413/2065

 

14899

Koplytėlė

Audros k., Rokiškio kaimiškoji sen., Rokiškio r. sav.

1993-04-21

DV3988

 

569

Buv. dvaro sodyba

Petrošiškio k., Kamajų sen., Rokiškio r. sav.

 

651, 413/2076

 

 

 

Audronė Gavėnienė

Architektūros ir paveldosaugos skyriaus vyriausioji specialistė

El.paštas: [email protected]

Telefonas: 8 458 71160, 8 620 31914

Adresas: Respublikos g. 94, Rokiškis

 

Informaciją atnaujino: Ainis Čepulis,
Informacija atnaujinta: 2020-01-14 13:02
 
 

Kaip mus rasti?

Respublikos g. 94, LT-42136, Rokiškis Tel. (8 458) 71 233, faks. (8 458) 71 420 Biudžetinė įstaiga Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre Įmonės kodas 188772248

Aktuali informacija

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „elektroniniai valdzios vartai“

 

 

 

 

 

 

 

DARBO LAIKAS

Pirmadienį, antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį — nuo 8 val. iki 17 val. Penktadienį — nuo 8 val. iki 15 val. 45 min. Pietų pertraukos laikas — nuo 12 val. iki 12 val. 45 min.

©2015 Rokiškis Sprendimas: Fresh Media. Naudojama EasyWeb 3.2 sistema