Respublikos g. 94, LT-42136, Rokiškis Tel. (8 458) 71 233, faks. (8 458) 71 420. Įstaigos kodas 188772248
 

Kontaktai

Paieška
 
 

LATLIT Interreg

 
 

Rokiškio autobusų parkas

 
 

bck
balandis 2024
fow
P
A
T
K
P
Š
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
Renginys
Paroda
Konferencija
Diskoteka
Festivalis
Spektaklis
Visos kategorijos
 

Prisijungti

 

Svetainės lankomumas

Viso apsilankė89404357
Šiandien144
Dabar naršo98
 
 

Verslo plėtros komisija

Spausdinti

PATVIRTINTA

2015-08-28 Rokiškio rajono savivaldybės tarybos

 sprendimu  Nr. TS-186

 

ROKIŠKIO RAJONO VERSLO PLĖTROS KOMISIJOS

NUOSTATAI

 

1. Bendroji dalis

1.1. Rokiškio rajono verslo plėtros komisija (toliau - komisija) yra kolegiali institucija, kuri formuoja rajono verslo ir ekonominės plėtros politiką. Komisija tiesiogiai pavaldi Rokiškio rajono savivaldybės tarybai.

1.2. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Rokiškio rajono strateginiais dokumentais, Panevėžio regiono plėtros planu, Rokiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais verslo plėtros politiką, strategines kryptis ir šiais komisijos nuostatais.

 

2. Struktūra ir valdymas

2.1. komisiją sudaro 15  narių iš  šių institucijų:

    2.1.1. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos (3  atstovai);

    2.1.2. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos ( 3 atstovai);

    2.1.3. Rokiškio rajono mero patarėjai ( 1 atstovas);

    2.1.4. Panevėžio teritorinės darbo biržos Rokiškio skyriaus ( 1 atstovas);

    2.1.5. LR Seimo narys (1 atstovas);

    2.1.6. VšĮ „Versli Lietuva“ (1 atstovas);

    2.1.7. Rokiškio verslo struktūrų atstovas  (5 atstovai).

2.2. komisijos veiklai vadovauja  komisijos pirmininkas, renkamas komisijos narių. Jo nesant, komisijos darbui vadovauja komisijos pirmininko pavaduotojas.

2.3. komisijos narius gali atšaukti juos paskyrusi institucija.

2.4. komisijos sekretoriaus pareigas atlieka savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas savivaldybės administracijos darbuotojas. 

 3. Komisijos veiklos principai

3.1. komisija laikosi šių principų:

3.1.1.tyrimais ir analize išaiškinti rajone esančius verslo plėtros barjerus, kuriuos būtina panaikinti;

3.1.2.nekeisti ir nespręsti socialinių problemų ekonominių sprendimų sąskaita;

3.1.3. nesiūlyti subsidijuojamų paslaugų verslams, jeigu rinkoje egzistuoja privačios įmonės, teikiančios analogiškas paslaugas;

3.1.4. rekomenduoti teikti paramą tik tokioms paslaugoms, kurių rinkoje nėra arba jos neprieinamos didžiajai daliai verslininkų, smulkaus ir vidutinio verslo įmonių ir jų darbuotojų;

3.1.5. argumentuotai pagrįsti sprendimus, kas bus subsidijuojamų paslaugų gavėjas, kokią naudą jis turės ir kokią naudą  turės rajono verslo bendruomenė.

 

 4. Komisijos funkcijos

 4.1. vertinti ir formuoti rajono ekonominės plėtros politiką, gerinti rajono įvaizdį;

4.2.  inicijuoti rajono verslo plėtros programas, integruoti jas į regiono ir nacionalines programas;

4.3.  išaiškinti ir siūlyti šalinti verslo plėtros biurokratinius barjerus, Lietuvos Respublikos ir vietos valdžios institucijoms teikti pasiūlymus dėl norminių aktų pakeitimo ir tobulinimo;

4.4. siūlyti savivaldybės tarybai nustatyti rajono prioritetines verslo sritis, teikti pasiūlymus dėl finansinės ir nefinansinės paramos teikimo tokias verslo sritis plėtojantiems verslo subjektams;

4.5. teikti rajono savivaldybės tarybai rekomendacijas dėl rajono verslo aplinkos gerinimo, paramos rajono verslo subjektams teikimo ir kitais verslumo skatinimo klausimais;

4.6.  teikti rajono savivaldybės tarybai rekomendacijas dėl savivaldybės Pagalbos smulkaus ir vidutinio verslo  subjektams fondo veiklos gerinimo, fondo tarybos pirmininko ir kitų jos narių skyrimo;

4.7.  maksimaliai panaudoti rajono valdžios ir verslo plėtros institucijų potencialą, pritraukiant šalies ir užsienio investuotojus;

4.8. teikti pasiūlymus dėl palankių  sąlygų investicijoms į rajoną pritraukti sudarymo.

4.9. vykdyti lobistinę rajono verslo politiką.

 

5. Komisijos darbo organizavimas ir sprendimų priėmimas

5.1. komisijos posėdžiai rengiami pagal poreikį, bet ne rečiau kaip du kartus per metus. Eilinius posėdžius šaukia komisijos pirmininkas arba ne mažiau kaip trijų komisijos narių iniciatyva. Esant skubiam reikalui, komisijos posėdis gali būti organizuojamas apklausiant komisijos narius raštu ar elektroninėmis priemonėmis;

5.2. posėdžio medžiaga komisijos nariams pateikiama ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas;    

5.3. siūlymus dėl verslo plėtros turi teisę pateikti visi rajono gyventojai. Pasiūlymai perduodami  komisijos sekretoriui;

5.4. posėdžiuose gali dalyvauti  kviestieji asmenys;

5.5.  posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip 1/2 komisijos narių. Sprendimai priimami  posėdyje dalyvavusių komisijos narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia posėdžio pirmininko balsas. Tais atvejais, kai dėl kokių nors priežasčių komisijoje lieka mažiau negu dviejų institucijų atstovai, komisijos įgaliojimai sustabdomi ir skelbiama nauja posėdžio data;

5.6.  komisijos sprendimai įforminami protokolais, kuriuos pasirašo komisijos pirmininkas ir sekretorius. Komisijos sprendimai, kaip rekomendacinio pobūdžio pasiūlymai, gali būti teikiami aukštesnėms valdžios institucijoms ir siekiama jų įgyvendinimo;

5.7. komisijos nariai dirba visuomeniniais pagrindais,  inicijuoja verslo plėtojimą rajone, remdamiesi regiono ir rajono strateginiais plėtros planais, taip pat kitais su verslo plėtra susijusiais dokumentais.

 

6. Komisijos įgaliojimai

6.1.komisija –  patariamoji rajono savivaldybės tarybos institucija;

6.2. komisijos pirmininkas, pasibaigus einamiesiems metams, sekančių metų pirmąjį ketvirtį teikia veiklos ataskaitą rajono savivaldybės tarybai, informuoja apie komisijos veiklą rajono visuomenę;

6.3. komisija, vykdydama jai pavestas funkcijas, bendradarbiauja su rajono savivaldybės komitetais, komisijomis, savivaldybės administracija ir kitomis institucijomis;

6.4. komisija, esant reikalui, kviečia į savo posėdžius savivaldybės administracijos darbuotojus, ekspertus ir specialistus bei kitus reikiamus asmenis, galinčius padėti komisijai priimti racionalų sprendimą. Komisija gali paprašyti, kad minėti darbuotojai pateiktų medžiagą, informaciją ar išvadas, reikalingas komisijos sprendimui priimti.

 

7. Komisijos veiklos nutraukimas, reorganizavimas

7.1. komisijos  veikla nutraukiama arba reorganizuojama rajono savivaldybės tarybos sprendimu; 

7.2. komisijos nariai dirba, kol išrenkama nauja rajono savivaldybės taryba;

7.3. išrinkus rajono savivaldybės tarybą, tvirtinama nauja komisijos sudėtis.

 

_____________________________________


Rokiškio rajono verslo plėtros komisijos 2018 metų veiklos ataskaita

 

Informaciją atnaujino: Vilma Mečiukonienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-02-18 16:20
 
 

Kaip mus rasti?

Respublikos g. 94, LT-42136, Rokiškis Tel. (8 458) 71 233, faks. (8 458) 71 420 Biudžetinė įstaiga Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre Įmonės kodas 188772248

Aktuali informacija

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „elektroniniai valdzios vartai“

 

 

 

 

 

 

 

DARBO LAIKAS

Pirmadienį, antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį — nuo 8 val. iki 17 val. Penktadienį — nuo 8 val. iki 15 val. 45 min. Pietų pertraukos laikas — nuo 12 val. iki 12 val. 45 min.

©2015 Rokiškis Sprendimas: Fresh Media. Naudojama EasyWeb 3.2 sistema